Active

Academic Year 2023

Doctoral Course Jun-ichi Maehara (with full-time job)
Naru Sato (with full-time job)
Huanxia Yang
Master’s Course Yuki Mizoguchi
Ilham Rais(MEXT/IJEP)
Baijun Song(IJEP)
Hiroto Sueyama
Aoi Takahi
Yusuke Nakano
Ryuto Onda
Tomoya Kitamura
Ryunosuke Kirita
Yuzen Hatano
Bachelor’s Course Ryunosuke Kaku
Taisei Shimada
Natsuki Hikasa
Tsukasa Miyamoto
Miki Nakamura
Akira Moriyama